Montering- og demonteringsinformasjon/ Assembly- and dismantling information Bygg Reis Deg, 16.-19. oktober 2019

Monteringstider/ Assembly schedule

Dato/ Date

Tid/Time

Kommentar/Comments

10. oktober

07:00 – 22:00

Stands over 99m2

11. oktober

07:00 – 22:00

Innkjøring av stort/tungt gods etter avtale/

Transportation of large/heavy goods by appointment

12. oktober

07:00 – 22:00

Stands over 70m2

13. oktober

07:00 – 19.00

14. oktober

07:00 – 22:00

15. oktober

07:00 – 19:00

Grunnet rengjøring, må alt arbeide være avsluttet før kl. 19.00

Because of cleaning, all work at stands must be completed before 19:00 hours

 

Merknad/ Remarks

Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering.
Ankomst messehaller under montering, se hallkart

For safety reasons, no children under the age of 16 are allowed in the halls during assembly or disassembly periods.
Access exhibition halls during assembly, please see hall map

Åpningstider for messen/ Opening hours

16. oktober – 10:00 – 19:00

17. oktober – 10:00 – 19:00

18. oktober – 10:00 – 19.00

19. oktober – 10:00 – 18.00

Porter åpner ca. en timer etter stengetiden for messen grunnet fjerning av tepper i gang-sonene

Gates will open approximately 1 hour after closing time. We have to remove carpets from walkways

 

Merknad/ Remarks
Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden. Åpningsdagen fra kl. 08:00

Exhibitors have access to the Exhibition 1 hour before and 1 hour after closing. Opening day from 08:00

Demonteringstider/ Dismantling

19. oktober – 19:00 – 23.00

20. oktober – 08.00 – 23.00

21. oktober 07.00 – 19.00


Merknad/ Remarks Viktig informasjon, informasjon under

Important information, see following information

 • Alt du trenger til standen/ Everything for your stand
  Vi har alt du trenger til standen. Kontakt Utstillerservice på tlf.: 400 00 796, e-post: service@messe.no, eller www.messe.no/kundeservice

  You can order all the stand equipment you need from us. Please contact Exhibitor Service at tel: +47 400 00 796, e-mail: service@messe.no or look at our webpage.

 • Bestillingsfrist standutstyr/ Deadline stand equipment: 13. september 2019/ September 13 2019
 • Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere/Building and decoration heights, sails and banners
 • Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Norges Varemesse ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Norges Varemesse i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.

  The maximum construction and decorating height for a stand is 2.5 m. Upon application to its technical coordinator, Norges Varemesse may grant permission to extend walls and decorations and to hang banners above this height. An application for such permission must include a plan of the stand with exact measurements and a specification of the construction materials to be used, as well as written consent from adjacent stands. The application must be received by Norges Varemesse no later than five weeks before starting to move in. Sails, banners and decorations must accord with the DIN 4102 B1 standard.

 • Brannerklæring/Fire declaration
 • Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting. Vennligst les og signer brannerklæringsskjema.

  The fire service requires a signed declaration from each exhibitor/stand concerning observance of the fire regulations. Including the exhibition title, the exhibitor’s name and the stand number, this declaration must be sent to Norges Varemesse in good time before assembly starts. Please read and sign the fire declaration.

 • Bruk av maskinsag/pussemaskin og lignende/ Use of Sawing/polishing machine etc.
  Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.
  It is not allowed to use the above equipment in the exhibition halls without extraction.
 • Godshåndtering/ Freight handling
  For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Utstillerservice.

  To ensure necessary transport in and out of the exhibition halls goods that disturb the logistics may be removed at the exhibitor’s expense. Storage of packaging materials: To order, please contact the Exhibitor Service.

 • Søppel/Waste
  Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.

  The organizer removes ordinary waste after the exhibition. When the exhibition has ended, the exhibitor must disassemble and clear their own stand. Uncollected goods will be removed, at the exhibitor’s expense.

Tekniske spørsmål/Technical questions: John Berge Tel. +47 930 88 602 E-mail: jb@messe.no

Share this: