Montering- og demonteringsinformasjon/ Assembly- and dismantling information Bygg Reis Deg, 16.-19. oktober 2019

En travel messeperiode avsluttes i kveld kl.18.00 og her er litt praktisk informasjon rundt dette.

Portene vil bli åpnet ca.1 time etter stengetid. Dette på grunn av at besøkende må være ute av hallene, og fjerning av gangtepper.

Husk at personer under 16 år ikke har tilgang til hallene i demonteringsperioden

Tomemballasje vil bli kjørt inn i hallene så fort dette er mulig.

Port F1 (i midten av den lange publikumsgangen) vil være åpne fra kl. 18.00 til kl. 23.00. I tillegg vil inngang Øst være åpen til kl. 20.00 og inngang Vest til kl. 19.00.
Vi oppfordrer alle til å henvise besøkende som har kjøpt utstillingsvarer, om å bruke port F1 dersom dette er mulig. Det vil bli meget stor belastning på riggdekket når det åpner for innkjøring av store biler.
Alle stands må være demontert og fraflyttet før kl. 19.00 mandag den 21. oktober.
Alt utstyr som ikke er fjernet til fristen, vil bli kjørt ut av hallene for utstillers regning og risiko.

Bortkjøring av trevirke. etc

Dette må stables slik at det kan kjøres bort med truck eller jekketralle (se bilde).
Til de av dere som har benyttet standbyggere, husk å gi disse denne informasjonen.
Dette vil bli fakturert pr. kubikkmeter og arbeidstid.

Eventuelle spørsmål?
Kontakt teknisk konsulent John Berge, tlf. 930 88 602

 

To all exhibitors at Bygg Reis Deg 2019

 

Following is some practical info around the closing this afternoon.

The gates will be opened about 1hour after closing.

Because we need to let all visitors out and start with the removal of the gangway carpets.

No one under the age of 16 are allowed in the halls during dismantling.

Your empty goods will be delivered as soon as possible after this.

Sails and banners will not be taken down on Saturday. These will be taken down on Sunday and Monday.

The gate F1 (in the middle of the long glass hall) will be open from 18.00 to 23.00.

Entrance East will be open until 20.00 and entrances West will be open until 21.00

We recommend that all visitors that have bought exhibits use the gate F1, because the “riggdekk”

will be very busy.

All stand must be dismantled and emptied before Monday at 19:00 the 21rd of October.

All good that is not removed will be moved outside at the owner’s cost and risk.

Removal of wood works.

 

This must be packed in a way so that it will be easy to remove with a forklift or pallet-truck.

Remember to inform your builders of this.

This will be priced at per cubic meters and time spent.

 

Any questions? Contact John Berge with phone +47 930 88 602

 

Monteringstider/ Assembly schedule

Dato/ Date

Tid/Time

Kommentar/Comments

10. oktober

07:00 – 22:00

Stands over 99m2

11. oktober

07:00 – 22:00

Innkjøring av stort/tungt gods etter avtale/

Transportation of large/heavy goods by appointment

12. oktober

07:00 – 22:00

Stands over 70m2

13. oktober

07:00 – 19.00

14. oktober

07:00 – 22:00

15. oktober

07:00 – 19:00

Grunnet rengjøring, må alt arbeide være avsluttet før kl. 19.00

Because of cleaning, all work at stands must be completed before 19:00 hours

 

Merknad/ Remarks

Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering.
Ankomst messehaller under montering, se hallkart

For safety reasons, no children under the age of 16 are allowed in the halls during assembly or disassembly periods.
Access exhibition halls during assembly, please see hall map

Åpningstider for messen/ Opening hours

16. oktober – 10:00 – 19:00

17. oktober – 10:00 – 19:00

18. oktober – 10:00 – 19.00

19. oktober – 10:00 – 18.00

Porter åpner ca. en timer etter stengetiden for messen grunnet fjerning av tepper i gang-sonene

Gates will open approximately 1 hour after closing time. We have to remove carpets from walkways

 

Merknad/ Remarks
Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden. Åpningsdagen fra kl. 08:00

Exhibitors have access to the Exhibition 1 hour before and 1 hour after closing. Opening day from 08:00

Demonteringstider/ Dismantling

19. oktober – 19:00 – 23.00

20. oktober – 08.00 – 23.00

21. oktober 07.00 – 19.00


Merknad/ Remarks Viktig informasjon, informasjon under

Important information, see following information

 • Alt du trenger til standen/ Everything for your stand
  Vi har alt du trenger til standen. Kontakt Utstillerservice på tlf.: 400 00 796, e-post: service@messe.no, eller www.messe.no/kundeserviceYou can order all the stand equipment you need from us. Please contact Exhibitor Service at tel: +47 400 00 796, e-mail: service@messe.no or look at our webpage. 
 • Bestillingsfrist standutstyr/ Deadline stand equipment: 13. september 2019/ September 13 2019
 • Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere/Building and decoration heights, sails and banners
 • Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Norges Varemesse ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Norges Varemesse i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.The maximum construction and decorating height for a stand is 2.5 m. Upon application to its technical coordinator, Norges Varemesse may grant permission to extend walls and decorations and to hang banners above this height. An application for such permission must include a plan of the stand with exact measurements and a specification of the construction materials to be used, as well as written consent from adjacent stands. The application must be received by Norges Varemesse no later than five weeks before starting to move in. Sails, banners and decorations must accord with the DIN 4102 B1 standard.
 • Brannerklæring/Fire declaration
 • Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting. Vennligst les og signer brannerklæringsskjema.The fire service requires a signed declaration from each exhibitor/stand concerning observance of the fire regulations. Including the exhibition title, the exhibitor’s name and the stand number, this declaration must be sent to Norges Varemesse in good time before assembly starts. Please read and sign the fire declaration.
 • Bruk av maskinsag/pussemaskin og lignende/ Use of Sawing/polishing machine etc.
  Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.
  It is not allowed to use the above equipment in the exhibition halls without extraction.
 • Godshåndtering/ Freight handling
  For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Utstillerservice.To ensure necessary transport in and out of the exhibition halls goods that disturb the logistics may be removed at the exhibitor’s expense. Storage of packaging materials: To order, please contact the Exhibitor Service.
 • Søppel/Waste
  Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.The organizer removes ordinary waste after the exhibition. When the exhibition has ended, the exhibitor must disassemble and clear their own stand. Uncollected goods will be removed, at the exhibitor’s expense.

Tekniske spørsmål/Technical questions: John Berge Tel. +47 930 88 602 E-mail: jb@messe.no

Share this: